سال93
 

جلسات هسته های تربیتی مرکز قزوین به شرح ذیل در حال برگزاری است:

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم